ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చే ముందు, హలాల్ మాంసం మరియు జట్కా మాంసం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. హలాల్ అనేది అరబిక్ పదం, దీని అర్థం “అనుమతించదగినది”. మేక లేదా గొర్రె లేదా కోడిని...