ఈ రోజు మీరు బ్రతికి ఉన్నారు, ఒకానొక రోజు మీరు మరణిస్తారు. ఇది సత్యం. ఈ భూమిపై నేను ఎందుకు ఉన్నాను? అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ముందుగా, మీ చుట్టూ చూడండి.. మన చేతులతో...