అల్లాహు అక్బర్.. అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్… అల్లాహు అక్బర్ రోజుకు ఐదు సార్లు, మీకు సమీపంలోని మసీదు లౌడ్ స్పీకర్ల నుండి మీరు ఈ పిలుపును వినవచ్చు. ఇటీవల, అజాన్‌పై అనేక వివాదాలు...