ഇസ്ലാം ഒരു അറബ് മതമാണെന്ന് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചത് അറേബ്യയിലാണെന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ അത് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ “അറേബ്യൻ” ആക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദുയിസം ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണോ? നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വേദങ്ങളും ഹൈന്ദവ...